Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
Красноградського району
Харківської області
ХХVI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 15/09/2022 року №3800 смт. Зачепилівка
Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області за підприємствами, установами, організаціями, засновником яких є Зачепилівська селищна рада на правах оперативного управління або господарського відання

Відповідно до статей 136, 137 Господарського кодексу України, статей 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення правового режиму майна та забезпечення підвищення ефективності майнових відносин у сфері управління майном комунальної власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області, встановлення єдиних вимог до порядку закріплення комунального майна, Зачепилівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області за підприємствами, установами, організаціями, засновником яких є Зачепилівська селищна рада на правах оперативного управління або господарського відання.
2. Затвердити типовий договір про закріплення майна, що належить до комунальної власності Зачепилівської селищної територіальної громади на праві господарського відання (додається).
3. Затвердити типовий договір про закріплення майна, що належить до комунальної власності Зачепилівської селищної територіальної громади на праві оперативного управління (додається).
4. Суб’єктам господарювання підприємствам, установам, організаціям, що засновані на комунальній власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області, дотримуватись установлених законодавством вимог та цього Положення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Сергій Дорошенко).

Зачепилівський селищний голова

Додаток 1
до рішення ХХVІ сесії VIII
Зачепилівської селищної ради
від 2022 №3800

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності
Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області за підприємствами, установами, організаціями засновником яких є Зачепилівська селищна рада на правах господарського відання або оперативного управління

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління (надалі - Положення) розроблено відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".
1.2. Положення визначає порядок передачі та закріплення майна за підприємствами, установами, організаціями засновником яких є Зачепилівська селищна рада на правах господарського відання або оперативного управління.
1.3. Дія цього положення поширюється на майно, що перебуває у комунальній власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області (надалі - майно).
1.4. Об'єктами закріплення згідно з цим Положенням є:
- цілісні майнові комплекси, які знаходяться на балансі підприємств, установ, організацій, іх структурних підрозділів:
- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт);
- інше окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого).
1.5. Ініціатива щодо закріплення майна на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями може виходити від органу уповноваженого управляти комунальним майном, а також безпосередньо від керівників підприємств, установ, організацій, що засновані на комунальній власності Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району, Харківської області.

II. Порядок передачі та закріплення майна за підприємствами,
установами, організаціями.
2.1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.
2.2. Правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених законодавством, а також власником майна (уповноваженим ним органом).
В оперативне управління майно передається організаціям, які мають дозвільні документи для використання такого майна (за умови збереження цільового використання майна цією організацією) без права передачі майна в оренду третім особам - юридичним та фізичним особам.
2.3. Закріплення майна на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням сесії Зачепилівської селищної ради.
2.4. Ініціатор закріплення майна за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління, або зміни раніше встановленого правового режиму майна подає на адресу Зачепилівської селищної ради пропозиції, в яких зазначається:
- назва об'єкта, його місцезнаходження;
- найменування та місцезнаходження підприємства - балапсоутримувача.
До пропозицій додається відповідне погодження комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, а також фінансово - економічне обґрунтування (з визначенням станів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об'єктом передачі та закріплення, доцільності та очікуваних наслідків проведення такого закріплення.
2.5. Організаційні заходи щодо підготовки відповідного проєкту рішення про передачу та закріплення майна для розгляду на сесії Зачепилівської селищної ради здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.
2.6. Закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснюється за рішенням Зачепилівської селищної ради шляхом укладення між Зачепилівською селищною радою та підприємством (установою, організацією) Договору про закріплення майна, що належить до комунальної власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області на праві господарського відання (додаток 1) або Договору про закріплення майна, що належить до комунальної власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області на праві оперативного управління (додаток 2).
Договір про закріплення майна, що належить до комунальної власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області на праві господарського відання або оперативного управління (надалі - Договір) готує відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.
Договір укладається в 2-х примірниках.
2.7. Невід'ємною частиною Договору є акт приймання - передачі основних засобів, форма та порядок складання якого затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання" (додаток 3).
2.8. Приймання-передача майна, що закріплюється на праві господарського відання або оперативного управління за підприємством, установою, організацією, оформлюється актом приймання-передачі основних засобів протягом 10 робочих днів з моменту укладання Договору, відповідно до прийнятого Зачепилівською селищною радою рішення.
2.9. Комісія з питань приймання-передачі закріпленого майна утворюється з врахуванням цільового призначення майна. До складу комісії входять уповноважені представники Зачепилівської селищної ради, уповноважені представники підприємств, установ та організацій, які приймають майно.
2.10. Укладення договорів щодо раніше закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна на правах господарського відання або оперативного управління проводиться відповідно до рішення селищної ради.
2.11. В разі якщо припиняється право господарського відання або оперативного управління, об'єкт приймається на баланс Зачепилівської селищної ради. Підписується акт приймання - передачі основних засобів між підприємством, установою, організацією, яка передає об'єкт, та Зачепилівською селищною радою.
2.12. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, виявлення нестачі та інше), несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. Відшкодування збитків здійснбюється у встановленому законодавством порядку.
ІІІ. Укладання та припинення договору про закріплення майна, що належнії, до комунальної власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області на праві господарського відання або оперативного управління
3.1. Договір укладається після прийняття відповідного рішення сесії селищної ради.
3.2. Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо інше не вказано в самому Договорі.
3.3. Укладений сторонами Договір в частині істотних умов повинен відповідати типовим договорам, що затверджені рішенням сесії селищної ради (додаток 1 та додаток 2).
3.4. Зі сторони Власника Договір підписує селищний голова (за його відсутності заступник), зі сторони Користувача - керівник установи, підприємства чи організації, або особа, що його заміщує.
IV. Поліпшення нерухомого майна, що належить до комунальної власності
Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області,
закріпленого па праві господарського відання або оперативного управління.
4.1. Користувач має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне переобладнання та поліпшення майна, що використовується відповідно до Договору.
4.2. При виникненні потреби на проведення робіт, визначених п.4.1. цього Положення, Користувач звертається до Зачепилівської селищної ради з відповідним клопотанням для отримання дозволу на виконання таких робіт.
4.3. Дозвіл на проведення робіт, визначених п. 4.1. цього Положення, надається за рішенням сесії селищної ради.
4.4. До заяви Користувачем додається проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.
4.5. При необхідності, Користувач повинен отримати дозвільні документи в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції для виконання будівельних робіт.
4.6. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства готує відповідні матеріали на розгляд профільної постійної комісії селищної ради. За наявності позитивного висновку профільної постійної комісії питання виноситься па розгляд сесії селищної ради.
4.7. Вартість виконаних робіт додається до балансової вартості нерухомого майна за рішенням Зачепилівської селищної ради.
4.8. Вартість поліпшення закріпленого майна, виконаного Користувачем, відшкодуванню не підлягає.
4.9. Після проведення реконструкції, технічного переобладнання та поліпшення майна, у разі необхідності, Власник майна, або Користувач проводить дії, пов'язані із внесенням змін до інвентарної справи (технічного паспорта).
V. Порядок обліку укладених договорів про закріплення майна, що
належить до комунальної власності Зачепилівської селищної ради
Красноградського району, Харківської області на праві господарського відання
або оперативного управління, контроль за дотриманням умов договору.
5.1. Облік договорів про закріплення майна, що належить до комунальної власності Зачепилівської селищної ради на праві господарського відання або оперативного управління та контроль за дотриманням їх умов здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зачепилівської селищної ради.
5.2. Право господарського відання або оперативного управління підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства. Всі витрати на виготовлення необхідних документів, пов'язаних з цим, покладаються на Користувача.

Секретар селищної ради Світлана БАКА

Додаток 1
до Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності
Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про закріплення майна комунальної власності
Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області
на праві господарського відання
смт. Зачепилівка ___________20___
Зачепилівська селищна рада Красноградського району, Харківської області (надалі-Власник) в особі селищного голови ______________, який дії на
підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони та (надалі - Користувач) в особі , який діє на підставі з другої сторони, (надалі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передача Власником Користувач на підставі рішення Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області від ___ №____ у господарське відання майна, що перебуває у комунальній власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області (надалі- Майно) для здійснення господарської діяльності.
1.2. Відповідно до умов цього договору Власник закріплює (передає) за Користувачем на праві господарського відання Майно, а сааме ___________.
1.3. Майно передається згідно з актом приймання-передачі від _______ року, укладеного між Зачепилівською селищною радою Красноградського району, Харківської області та ________________________________________.
1.4. Право господарського відання Майном у Користувача виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна з урахуванням вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА
2.1. Право власності па Майно, передане за цим Договором, належить Власнику.
2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на Майно, передане Користувачеві на праві господарського відання.
2.3. Користувачу забороняється відчужувати майно, а також здавати ного в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії. що пов'язані із зміною його цільового призначення.
2.4. Будь-які дії щодо Майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.
2.5. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) Майна несе Користувач з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі майна до дати повернення майна Власнику.
2.6. Облік Майна, що надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.7. Проведення щорічної інвентаризації Майна здійснюється за рішенням Користувача в установленому законодавством порядку.
3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
3.1. Майно повинно бути передане та прийняте протягом трьох робочих днів з моменту укладання Договору. З підписанням акту приймання-передачі Користувач засвідчує, що Майно в повному об'ємі відповідає їх функціональному призначенню.
3.2. Передача Майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане Майно.
3.3. У випадку ліквідації, реорганізації чи зміни організаційно-правової форми Користувача, або зміну правового режиму майна, яке було передано йому па праві господарського відання. Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене Майно у задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на праві господарського відання, з урахуванням його фізичного зносу.
3.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акта приймання-передачі.
3.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі Майна або повернення йою в стані гіршому, ніж на час передачі на праві господарського відання, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику Майна відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця.
3.6. Разом із Майном Користувачу передаються і матеріальні цінності, розміщені на об'єкті господарського відання чи в об'єкті господарського відання, які неможливо відділити від об'єкта господарського відання без заподіяння їм шкоди.
3.7. Право господарського відання, яке в себе включає володіння, користування та обмежене виключно умовами цього Договору та чинним законодавством України розпорядження Майном, настає з моменту підписання уповноваженими представниками Власника та Користувачем акту приймання-передачі в господарське відання Майна.
3.8. Акт приймання-передачі Майна підписується (укладається) одночасно з передачею Майна в господарське відання Користувачу після укладання цього Договору згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.9. Після припинення цього Договору, у порядку встановленому цим Договором та чинним законодавством України, в тому числі його припинення шляхом розірвання з ініціативи однієї із Сторін, визнання цього Договору не дійсним, не укладеним чи нікчемним за рішенням суду, яке набрало законної сили. Користувач повертає Власнику Майно у погоджений Сторонами термін, але не пізніше 20-ти календарних днів з дня настання вказаної події.
3.10. Днем припинення чи розірвання цього Договору є:
- день встановлення факту знищення (зруйнування) Майна;
- день остаточного припинення однією із сторін цього Договору;
- день визнання за рішенням суду, яке набрало законної сили однієї із сторін банкрутом;
- день укладання у письмовій формі додаткової угоди до цього Договору про припинення цього Договору, або день, який збігається із календарною датою визначеною такою додатковою угодою;
- день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору, визнання його не дійсним, неукладеним, нікчемним;
- день отримання Користувачем повідомлення про односторонню відмову від Договору;
- день отримання Користувачем повідомлення про прийняття Власником рішення про зміну правового режиму Майна.
3.11. Будь-які поліпшення (в тому числі невіддільні) Майна, здійснені Користувачем під час дії цього Договору, є комунальною власністю Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області та не підлягають компенсації.
4. ОБОВЯЗКИ ВЛАСНИКА
4.1. В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, передати згідно з актом приймання-передачі Майно Користувачу.
4.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні зобов'язання.

5. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1. В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, прийнятті згідно з актом приймання-передачі Майно.
5.2. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані. Якщо об'єктом господарського відання являється нежитлове приміщення у житловому чи нежитловому будинку, здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх поточний ремонт, а при необхідності - забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати усі санітарні норми та правила. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації Майна.
5.3. Проводти необхідний поточний та капітальний ремонт.
5.4. Здійснювати технічне обслуговування Майна за власний рахунок.
5.5. Проводити щорічну інвентаризацію Майна в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.6. На письмовий запит Власника в установлений законом термін надавати інформацію про стан Майна та/або наслідки його інвентаризації.
5.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду Майна.
5.8. Невідкладно письмово повідомляти Власника щодо порушення судового провадження у справі про банкруцтво Користувача чи про припинення провадження.
5.9. Повернути Майно Власнику протягом 20 днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.
6. ПРАВА ВЛАСНИКА
6.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого на праві господарського відання Користувачу.
6.2. Отримувати у Користувача звітність про стан Майна, переданого йому в господарське відання згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в господарське відання Майно.
6.3. Вилучати із користування надлишкове Майно, а також Майно, яке не використовується та майно, що використовується не за призначенням.
6.4. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації Майна з вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) Майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.
6.5. Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації Майна.
6.6. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування Майном.
6.7. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.
7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
7.1. Використовувати Майно у власних господарських цілях.
7.2. Самостійно управляти Майном, в тому числі використовувати Майно, передане на праві господарського відання в цілях своєї господарської діяльності відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.
7.3. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
7.4. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації Майна.
7.5. Залучати спеціалізовані організації для виконання ремонтних чи інших робіт з Майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
8.2. Користувач несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, знищення) Майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи: вибухи, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи відповідно до законодавства.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1 Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2 У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішувати спір в судовому порядку.
11. ТЕРМІН ДІЇ TА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір діє з моменту підписання (Сторонами, з урахуванням вимог Закон) України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" до прийняття Власником рішення про зміну правового режиму Майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.
11.2. Дія Договору припиняється у разі:
- реорганізації або ліквідації Користувача:
- вразі припинення рішення Власником про зміну правового режиму Майна:
- за згодою Сторін.
11.3. Власник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у наступних випадках:
- систематичного порушення умов цього Договору, про що складено відповідні акти (два і більше) Комісією, яка формується Власником чи уповноваженим ним органом;
- передачі об'єкта/частини об'єкта господарського відання в користування іншим особам без згоди Власника та без дотримання вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна", інших нормативно-правових актів;
- використання об'єкту/частини об'єкту господарського відання не за призначенням.
Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту отримання Користувачем відповідного письмового повідомлення Власника.
Розірвання Договору в односторонньому порядку є правом Власника, а не обов'язком. Наявність зазначеного права не є перешкодою для звернення Власника до суду з вимогою про розірвання Договору у випадках, визначених п. 11.3. Договору
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Взаємовідносини сторін не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.
12.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий - у Користувача.
12.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.
12.4. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані у повноваженими представниками Сторін.
12.5. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, шляхом направлення листа.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Додаток 2
до Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або oпeративного управління

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про закріплення майнна комунальної власності
Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області
на праві оперативного управління
смт. Зачепилівка _________20___
Зачепилівська селищна рада Красноградського району, Харківської області (надалі-Власник), в особі селищного голови який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони та (надалі - Користувач), в особі _____________ який діє на підставі _________з другої сторони, (надалі - Сторони), уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є передача Власником Користувачу на підставі рішення Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області від ___________ в оперативне управління майна, що перебуває у комунальній власності Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області (надалі-Майно) для здійснення господарської діяльності.
1.2. Відповідно до умов цього договору Власник закріплює (передає) за Користувачем на праві оперативного управління Майно, а саме:
1.3. Майно передасться згідно з актом приймання-передачі від _____ року, укладеного між Зачепилівськоою селищною радою Красноградського району Харківської області та _______________________________________.
1.4. Право оперативного управління Майном у Користувача виникає здати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна з урахуванням вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА
2.1. Право власності на Майно, передане за цим Договором, належить Власнику.
2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на Майно, передане Користувачеві на праві оперативного управління.
2.3. Користувачу забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов'язані із зміною його цільового призначення.
2.4. Будь-які дії щодо Майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.
2.5. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) Майна несе Користувач з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі майна до дати повернення майна Власнику.
2.6. Облік Майна, що надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві оперативного управління, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.7. Проведення щорічної інвентаризації Майна здійснюється за рішенням Користувача в установленому закоподавством порядку.
3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
3.1. Майно повинно бути передане та прийняте протягом трьох робочих днів з момент) укладання Договору. З підписанням акту приймашія-передачі Користувач засвідчує, що Майно в повному об'ємі відповідає їх функціональному призначенню.
3.2. Передача Майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане Майно.
3.3. У випадку ліквідації, реорганізації чи зміни організаційно-правової форми Користувача, або зміну правового режиму майна, яке було передано йому на праві оперативного управління. Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене Майно у задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі на праві оперативного управління, з урахуванням його фізичного зносу.
3.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акта приймаймання-передачі.
3.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання-передачі Майна або повернення його в стані гіршому, ніж на час передачі на праві оперативного управління, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику Майна відшкодовуються Користувачем в повному обсязі протягом одного місяця.
3.6. Разом із Майном Користувачу передаються і матеріальні цінності, розміщені на об'єкті оперативного управління чи в об'єкті оперативного управління, які неможливо відділити від об'єкта оперативного управління без заподіяння їм шкоди.
3.7. Право оперативного управління, яке в себе включає володіння, користування та обмежене виключно умовами цього Договору та чинним законодавством України розпорядження Майном, настає з моменту підписання уповноваженими представниками Власника та Користувачем акту приймання-передачі в оперативне управління Майна.
3.8. Акт приймання-передачі Майна підписується (укладається) одночасно з передачею Майна в оперативне управління Користувачу після укладання цього Договору згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.9. Після припинення цього Договору, у порядку встановленому цим Договором та чинним законодавством України, в тому числі його припинення шляхом розірвання з ініціативи однієї із Сторін, визнання цього Договору недійсним, не укладеним чи нікчемним за рішенням суду, яке набрало законної сили. Користувач повертає Власнику Майно у погоджений Сторонами термін, але не пізніше 20-ти календарних днів із дня настання вказаної події.
3.10. Днем припинення чи розірвання цього Договору є:
- день встановлення факту знищення (зруйнування) Майна;
- день остаточного припинення однією із сторін цього Договору;
- день визнання за рішенням среду, яке набрало законної сили однієї із сторін банкрутом;
- день складання у письмовій формі додаткової угоди до цього Договора про припинения цього Договору, або день, який збігається із календарною датою визначеною такою додатковою угодою;
- день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору, визнання його недійсним, неукладеним, нікчемним;
- день отримання Користувачем повідомлення про односторонню відмову від Договору;
- день отримання Користувачем повідомлення про прийняття Власником рішення про зміну правового режиму Майна.
3.11. Будь-які поліпшення (в тому числі невіддільні) Майна, здійснені Користувачем під час дії цього Договору, з комунальною власністю Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області та не підлягають компенсації.
4. ОБОВЯЗКИ ВЛАСНИКА
4.1. В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, передати згідно з актом приймання-передачі Майно Кориcryвачу.
4.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні зобов'язання.

5.ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1. В порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором, прийняти згідно з актом приймання-передачі Майно.
5.2. Отримувати Майно та прилеглу територію у належному стані. Якщо об'єктом оперативного управління являється нежитлове приміщення у житловому чи нежитловому будинку, здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх поточний ремонт, а при необхідності - забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати усі санітарні норми та правила. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації Майна.
5.3. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт.
5.4. Здійснювати технічне обслуговування Майна за власний рахунок.
5.5. Проводити щорічну інвентаризацію Майна в порядку, визначеному чинним законодавством.
5.6. На письмовий запит Власника в установлений законом термін надавати інформацію про стан Майна та/або наслідки його інвентаризації.
5.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду Майна.
5.8. Невідкладно письмово повідомляти Власника щодо порушення судового провадження у справі про банкрутство Користувача чи про припинення провадження.
5.9. Повернути Майно Власнику протягом 20 днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.
6. ПРАВА ВЛАСНИКА
6.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого на праві оперативного управління Користувачу.
6.2. Отримувати у Користувача звітність про стан Майна, переданого йому в оперативне управління згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в оперативне управління Майно.
6.3. Вилучати із користування надлишкове Майно, а також Майно, яке не використовз'ється та майно, що використовується не за призначенням.
6.4. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації Майна з вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) Майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.
6.5. Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації Майна.
6.6. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування Майном.
6.7. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.
7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
7.1. Використовувати Майно у власних цілях.
7.2. Самостійно управляти Майном, в тому числі використовувати Майно, передане на праві оперативного управління в цілях своєї господарської діяльності відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.
7.3. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору у випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.
7.4. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації Майна.
7.5. Залучати спеціалізовані організації для виконання ремонтних чи інших робіт з Майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за Договором (сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
8.1. Користувач несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, знищення) Майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльність Користувача.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи: вибухи, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язання відкладається па строк дії форс-мажорнпх обставин.
9.3. Сторони зобов’язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи відповідно до законодавства.
10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Усі спірні питания, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішувати спір в судовому порядку.
11. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей Договір діє з моменту підписання Сторонами, з урахуванням вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” до прийняття Власником рішення про зміну правового режиму Майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.
11.2. Дія Договору припиняється у разі:
- реорганізації або ліквідації Користувача;
- у разі припинення рішення Власником про зміну правового режиму Майна;
- за згодою Сторін.
11.3. Власник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у наступних випадках:
- систематичного порушення умов цього Договору, про що складено відповідні акти (два і більше) Комісією, яка (формується Власником чи уповноваженим ним органом;
- передачі об'єкта/частини об'єкта оперативного управління в користування іншим особам без згоди Власника та без дотримання вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна", інших нормативно-правових актів;
- використання об'єкта/частини оперативного управління не за призначенням.
Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту отримання Користувачем відповідного письмового повідомлення Власника.
Розірвання Договору в односторонньому порядку є правом Власника, а не обов'язком. Наявність зазначеного нрава не є перешкодою для звернення Власника до суду з вимогою про розірвання договору у випадках, визначених п. 11.3. Договору.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.
12.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий - у Користувача.
12.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються Додатковими угодами до цього Договору.
12.4. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.
12.5. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, шляхом направлення листа.
13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник
Повна назва установи відповідно до реєстрації:
Юридична адреса:
Код ЄДРПОУ:
Банківські реквізити:
тел., факс
Посада
Підпис ПІБ М.П.
Користувач
Повна назва установи відповідно до реєстрації:
Юридична адреса:
Код ЄДРПОУ:
Банківські реквізити:
тел., факс
Посада
Підпис ПІБ М.П.

Додаток 3
до Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності
Зачепилівської селищної ради Красноградського району, Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 13.09.2016 року № 818
________________________________________________
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
(посада, ініціали та прізвище)

_____________________________
Акт приймання-передачі основних засібів (підпис)
«_____»_________________20 ___р.
______________________________
______________________________
(місце складання)

Номар документа Дата складання

Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби Інвентарний (номенклатурний) номер кількість Первісна (переоцінена) вартість Сума Знос Рік випуску (побудови) Номер паспорта
За одиницю Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього

На підставі наказу, розпорядження _________________________________________ від «____»_______________20___р. № ____
проведено огляд ______________________________________________________________________________________________
(назва об’єкта)
Місцезнаходження об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) ________________________________________________________ Коротка характеристика об’єкта(ів) ______________________________________________________________________________
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає _________________________________________________________________
(вказати, що саме не відповідає)
Висновок комісії: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ Перелік документації, що додається______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії: ______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Об’єкт основних засобів:
здав ______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

прийняв ______________________________ ___________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:
Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) Сума

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку ______________ ____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
«____»______________20___р.
Головний бухгалтер ______________ ____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар селищної ради ______________ ____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення Краснокутської селищної ради
«Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення
майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної
громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами,
установами, організаціями на правах оперативного управління або
господарського відання»
Аналіз регуляторного впливу (далі-Аналіз) розроблений відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами).
Назва регуляторного акта: Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання.
Регуляторний орган: Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області.
Розробник документа: відділ комунальної власності апарату Краснокутської селищної ради.
Відповідальна особа: Наталія Маляренко.
Контактний телефон: 0(5756)3-23-53, e-mail: krkupps@ukr.net
І. Визначення проблеми
На сьогоднішній день у селищній раді відсутній порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та типові договори закріплення майна.
Розроблення проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання» викликано необхідністю удосконалення процесу передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління; здійснення обліку майна комунальної власності.
На даний час не затверджені типові договори про закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління. Тобто відсутнє чинне регулювання для вирішення даної проблеми.
Враховуючи те, що зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та чинних регуляторних актів, вона потребує розв’язання шляхом прийняття даного регуляторного акта, що відповідає нормам чинного законодавства України.
Таким чином, виникла необхідність розроблення Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання (далі - Положення).
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив;
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так -
Держава так -
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва так -

П. Цілі регулювання
Враховуючи вищезазначене, розроблено проект рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання».
Прийняття рішення забезпечить досягнення встановлений цілей шляхом впровадження прозорих економічних методів регулювання майнових відносин у Краснокутській селищній територіальній громаді Богодухівського району Харківської області.
Основними цілями прийняття є:
- встановлення єдиних вимог щодо передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання;
визначення правового режиму майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області шляхом укладання відповідних договорів;
- врегулювання порядку передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями (далі - суб’єкти господарювання) на правах оперативного управління або господарського відання;
- забезпечення ефективності майнових відносин у сфері управління майном комунальної власності Краснокутської селищної територіальної
громади Богодухівського району Харківської області;
- здійснення обліку майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області (далі - майно комунальної власності).
III. Визначення та оцінка альтернативних способів
досягнення цілей
3.1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству.
Проблема не розв’язується.
Альтернатива 2:
Обраний спосіб Забезпечення регулювання - прийняття Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання. Запропонований спосіб є актуальним та адекватним ситуації, що склалася, забезпечує реалізацію принципів державної політики.
Крім того, досягає завдань регулювання, встановлює єдиний, чіткий, прозорий порядок передачі та закріплення майна комунальної власності та забезпечить виконання норм чинного законодавства.
Перевагами обраного способу регулювання є:
- вирішення питань, пов’язаних із передачею та закріпленням майна комунальної власності;
- врегулювання та встановлення конкретного порядку передачі та закріплення майна комунальної власності за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання, який не суперечить чинному законодавству, веде до підвищення інформованості суб’єктів господарювання;
- створення рівних умов доступу до майна комунальної власності;
- підвищення прогнозованості (передбачуваності) дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.
Із затвердженням Положення не буде можливості для проведення зловживань в операціях, пов’язаних із передачею майна комунальної власності.
Альтернатива 3: Відсутня

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави (Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області)
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання відсутні відсутні
Альтернатива 2:
Обраний спосіб - виконання норм чинного законодавства;
- встановлення єдиного порядку та вимог щодо передачі та закріплення майна комунальної власності за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання;
врегулювання порядку передачі та закріплення майна комунальної власності;
- ефективність майнових відносин у сфері управління майном комунальної власності;
- підвищення контролю за використанням майна комунальної власності. відсутні

3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання відсутні відсутні
Альтернатива 2:
Обраний спосіб - можливість громадського контролю;
- доступність інформації про передачу та закріплення майна комунальної власності за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання. відсутні

3.2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб ’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання, одиниць - 10 - 10
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - 100 - X

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання відсутні відсутні
Альтернатива 2:
Обраний спосіб - виконання норм чинного законодавства;
- відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з комунальним майном;
підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при здійсненні процедури передачі та закріплення майна комунальної власності за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання;
- вдосконалення відносин між селищною
радою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі передачі та закріплення
комунального майна;
здійснення чіткого обліку майна комунальної власності;
- забезпечення доступності інформації про передачу та закріплення майна комунальної власності. відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання 1 Залишає існуючу ситуацію без змін
Альтернатива 2:
Обраний спосіб 4 Прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах

оперативного управління або господарського відання» надасть можливість:
- вирішити питання, що пов’язані із передачею та закріпленням майна комунальної власності;
- підвищити контроль за використанням майна комунальної власності;
- створення рівних умов доступу до майна комунальної власності.

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (під сумо к) Обгрунтування відповідного місця альтернати у рейтингу
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання відсутні відсутні Узагалі не враховує.
Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству.
Альтернатива 2:
Обраний спосіб - підвищення ефективності
використання майна
комунальної власності;
вирішення питання, пов’язаних із передачею та закріпленням майна
комунальної власності
призведе до підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування;
- встановлення правових
відносини між селищною радою та суб’єктами господарювання щодо
передачі та закріплення майна комунальної
власності шляхом
укладання відповідних
договорів;
- здійснення контролю за
використанням майна витрати не передба чаються Повністю забезпечує.
Запропонований проект рішення є найбільш результативним для визначених цілей.

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1:
Відмовитись від регулювання проблема не вирішується ЗОВНІШНІ чинники відсутні
Альтернатива 2:
Обраний спосіб Запропонований проект рішення розв’язує визначену проблему.
Причини для відмови відсутні.
У разі прийняття рішення підвищиться: доцільність використання майна комунальної власності;
- ефективність майнових відносин у сфері управління майном комунальної власності;
- прогнозованість (передбачуваності) дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.
Крім того, здійснюватиметься чіткий облік майна комунальної власності. зовнішні чинники відсутні
комунальної власності.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання
визначеної проблеми
1. Запропоновані механізми регуляторного акта за допомогою яких можна розв’язати проблему:
- прийняття запропонованого проекту рішення;
- фактична реалізація положень регуляторного акта.
Механізм дії даного регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблеми - удосконалення процесу передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання; здійснення обліку майна комунальної власності.
Механізм дії даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованості інтересів органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання на основі правових та організаційних засад, основних принципів здійснення державного контролю, визначених чинним законодавством.
Ступінь ефективності акта є високим, оскільки встановлюється процедура передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання.
Визначаються права і обов’язки сторін під час здійснення контролю, що сприятиме досягненню поставлених цілей державного регулювання.
Цей регуляторний акт містить норми, які спрямовані на приведення його у відповідність до чинного законодавства.
Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорого процесу дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при вирішенні питань, пов’язаних з комунальним майном.
2. Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:
- провести погодження проекту регуляторного акта із зацікавленими центральними органами виконавчої влади у встановленому законодавством порядку та прийняти на сесії селищної ради;
- інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення його на офіційному сайті Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області;
- відстеження змін в чинному законодавстві.
Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.
Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.
Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з комунальним майном Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області.
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі І цього Аналізу, пропонується прийняття селищною радою проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання».
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичної особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Проект рішення стосується інтересів держави (територіальної громади), суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.
Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого та державного бюджетів, оскільки здійснюється в межах повноважень органів місцевого самоврядування.
Враховуючи наявний штат кваліфікованих спеціалістів вбачається високий рівень реалізації його положень.
Запропонований проект регуляторного акта передбачає бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва, у тому числі для комунальних підприємств - кошти на державну реєстрацію договорів права господарського відання або оперативного управління.
Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить близько 10%.
Сфера регулювання Вигоди Витрати
Держава (територіальна громада) збалансованість інтересів органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств (суб’єктів господарювання) на основі правових та організаційних засад, основних принципів здійснення державного контролю, визначених чинним законодавством додаткові витрати місцевого бюджету, пов’язані із запровадженням наведеного проекту рішення, відсутні.
Суб’єкти господарювання відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з
комунальним майном;
забезпечення доступності інформації про передачу та закріплення майна комунальної власності Право господарського відання або оперативного управління підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі.
Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.
Термін набрання чинності регуляторним актом відповідно до законодавства - з дня його офіційного опублікування.
VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта
Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірювальний період: 
№ Назва показника Од. вим. зараз 1 рік 3 роки
1 розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта грн - - -
2 розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта грн - - -
3 розмір надходжень до цільового фонду, пов’язаних з дією
регуляторного акта грн - -
' 4 кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта од. - 10 10
5 розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням вимог
регуляторного акта грн - 1100 1100
6 час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта год - 1 1
7 рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта % - 100 100
8 кількість укладених договорів про закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади
Богодухівського району Харківської області за підприємствами,
установами, організаціями на правах оперативного управління або
господарського відання од. - 10 10
9 ефективність розробленого механізму % - 100 100

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись такий статистичний показник як кількість звернень зацікавлених осіб щодо необхідності приведення Положення у відповідність з принципами державної регуляторної політики.
В разі надходжень пропозицій та зауважень додатково буде проведено опитування серед суб’єктів господарювання стосовно дії Положень регуляторного акта.
Проект регуляторного акту розміщено на офіційному сайті Краснокутської селищної ради в розділі «Регуляторна діяльність».
Додатково буде проведено опитування серед суб’єктів господарювання стосовно дії положень акта в разі надходжень пропозицій та зауважень.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового, повторного та періодичного відстеження показників результативності цього акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.
Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.
За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.
Як цільова група розглядатимуться комунальні підприємства, організації, установи, заклади, які утримуються (фінансуються) за рахунок коштів місцевого бюджету без визначення вибіркової сукупності.
Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.
Зауваження та пропозиції до проекту приймаються в письмовому вигляді відділом комунальної власності апарату Краснокутської селищної ради за адресою: 62002, Україна, Харківська область, Богодухівський район, смт Краснокутськ, вулиця Охтирська, 1. телефон: 05756 3-23-53.
Начальник відділу комунальної власності с^^^^^'Наталія МАЛЯРЕНКО
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення
Краснокутської селищної ради «Про затвердження Положення про
порядок передачі та закріплення майна комунальної власності
Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району
Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на
правах оперативного управління або господарського відання»
Краснокутська селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення селищної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання» з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови КМУ від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та проведення громадського обговорення, Краснокутською селищною радою на громадське обговорення виноситься проект рішення селищної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна комунальної власності Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області за підприємствами, установами, організаціями на правах оперативного управління або господарського відання» розроблений відділом комунальної власності апарату Краснокутської селищної ради.
Дане рішення буде діяти з дати його прийняття.
Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються протягом ЗО календарних днів з дати оприлюднення відділом комунальної власності апарату Краснокутської селищної ради у письмовому вигляді за адресою: смт Краснокутськ, вулиця Охтирська, будинок 1, 1-й поверх, кабінет № 4 та в електронному вигляді на e-mail: krkut_ps@ulcr.net.

Join Us Facebook
посилання