Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

До уваги ДОГОВІР про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами!

06.10.2020

 ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з
твердими побутовими відходами

 

Сел.. Зачепилівка _01__ жовтня__ 2020_ р.

 

 

 

КП «Зачепилівське» Зачепилівської Селищної Ради в особі-директора Решотко Олександра Сергійовича_,що діє на підставі Статуту, (далі – виконавець), з однієї сторони, і ________________________________________________________________________________
                                                                                  

,що проживає за адресою__________________________________________________________,
 (далі – споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене

I.Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами  у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги)та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту.

II.Перелік послуг

2.1 Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами.

2.2 Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною схемою

2.3. Завантаження відходів здійснюється: виконавцем

2.4. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

III.   Ціна  на послугу

3.1  Склад сім’ї: всього __________________________________N(осіб)

3.2 Тариф _167,65 грн за 1 м. куб.

3.3  Норма  на 1 особу в місяць становить 0,33м.куб.

3.4 Фактично вартість послуги  обраховується по  формулі

N(осіб)*0.33м.куб*167,65грн.

3.5 Вартість послуги на місяць  за договором ___________Х0,33Х167,65=________грн.

  1. IV. Вимоги до якості послуг

4.1 Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

V.Права та обов’язки споживача

5.1 Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

10) розірвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

5.2. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 8.2 цього договору;

6) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити збирання побутових відходів;

8) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

9)  утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

VI.Права та обов’язки виконавця

6.1. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

6.2. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

VII. Розрахунки за послуги.

7.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

7.2 У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 25 числа місяця , що настає за розрахунковим.

7.3. Послуги оплачуються в безготівковій формі

7.4. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _UA843518230000026008300280574__

(банківські реквізити)

через                             АТ «Ощадбанк» МФО 351823 _.

(найменування банківської установи або виконавця)

7.5. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

VIII.Відповідальність сторін за порушення договору

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення
договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі __0.01_ відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 7.2 цього договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі _0.01%____ відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

  1. IX. Умови внесення змін до договору

9.1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

  1. X. Форс-мажорні обставини

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

10.2 Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду,карантин, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

XI.Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

11.1. Договір укладається строком на один рік.

11.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

11.3. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту11.2цього договору;

смерті фізичної особи – споживача (виконавця);

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

XII.Прикінцеві положення

12.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

12.2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий – у виконавця.

З Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

____________________
(підпис споживача)

Реквізити сторін

Споживач Виконавець
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, паспортні дані
КП «Зачепилівське»  Зачепилівської селищної ради
код 05405546
_______________________________
(серія, номер, ким і коли виданий);
__р/р UA 843518230000026008300280574__
_______________________________ АТ «Ощадбанк» МФО 351823

 

Місце проживання фізичної особи, Місцезнаходження
юридичної особи
__________________________________
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,
64401,Харківська,селище Зачепилівка вул,Паркова 9,А__
(індекс, область, район, місто, село, вулиця,
__________________________________
номер будинку та квартири)
_____________________________
номер будинку та квартири)

Підписи сторін

Споживач Виконавець
_______________________________
МП (за наявності печатки)
_______________________________
МП (за наявності печатки)

 

 

ДОГОВІР

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання