Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

АНАЛІЗ регуляторного впливу проєкту рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на 2022 рік»

15.04.2021

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок туристичного збору на 2022 рік ».

Регуляторний орган: Зачепилівська селищна рада.

Розробник прєкту рішення: Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу: Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

 

 1. I. Визначення проблеми

Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, є податки та збори, які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території  Зачепилівської селищної  ради, відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), та розміри ставок яких встановлюються місцевими радами.

Відповідно до статті 10 ПКУ місцеві ради обов’язково встановлюють розмір ставки туристичного збору.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Одним із місцевих зборів є туристичний збір. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Враховуючи вимоги підпункту 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Тобто для встановлення місцевого туристичного збору, з урахуванням змін ст.268 Податкового Кодексу необхідно проведення регуляторної процедури.

У разі неприйняття рішення про встановлення туристичного збору на території Зачепилівської селищної ради  на 2022 рік, податки та збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не в повному обсязі профінансовані соціальні програми громади.

Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сіл.

Даним проєктом регуляторного акта визначається коло платників туристичного збору, об’єкт та база оподаткування, ставки збору, порядок обчислення суми податку, порядок та терміни його сплати, відповідальність платників податку. Проєкт рішення регулює організаційні та економічні відносини, пов`язані зі справлянням туристичного збору на території об’єднаної територіальної громади.

На території Зачепилівської селищної ради на даний час зареєстрований один суб’єкт господарювання, що справляє туристичний збір – ФОП Павлова С.В. Беручи до уваги, що надходження від сплати туристичного збору до селищного бюджету за три попередні роки зростає, а саме: 2018 рік – 1,2 тис.грн., 2019 рік – 1,5 тис.грн., 2020 рік – 3,8 тис.грн., можна зробити висновок, що на території Зачепилівської територіальної громади створено сприятливе економічне середовище для функціонування готельного бізнесу. Тому встановлення вище зазначених ставок не матиме негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання і не призведе до надмірного навантаження на бізнес.

 

 

Аналіз втрат до бюджету селища

п/ н Назва показника У разі прийняття рішення про встановлення туристичного збору на 2022 рік У разі не прийняття рішення про встановлення туристичного збору на 2022 рік Відхилення, тис.грн. (втрати до бюджету)
Ставка % Очікуван ий обсяг надходже нь тис.грн. Ставка % (мінімальна) Очікуван ий обсяг надходже нь тис.грн.
1 Туристичний збір 0,5%;5% 4,5    0% 0 -4,5

 

Підтвердження важливості проблеми: Важливість проблеми при затвердженні туристичного збору полягає в необхідності наповнення селищного бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціальних проблем громади та покращення інфраструктури.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

 1. II.    Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

–  забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;

–  встановлення в селищнй раді ставок туристичного збору в межах, виз­начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;

– впорядкувати та вдосконалити надання готельних послуг;

–  наповнення дохідної частини селищного бюджету.

– здійснення планування та прогнозування надходжень від туристичного збору при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок туристичного збору з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

– забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету туристичного збору;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Негативні зовнішні фактори, що можуть вплинути на досягнення цілей у разі прийняття цього рішення:

 • відсутність потреби в наданні готельних послуг через зниження життєвого рівня громадян;
 • оренда житла у фізичних осіб;
 • зменшення кількості відряджених фізичних осіб.

 

 

 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1 Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.

Очікувані втрати селищного  бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на 2022 рік» складатимуть 4,5 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального значення села.

Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

у запропонованому вигляді

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати туристичного збору,  а також відповідне наповнення бюджету громади.              До   селищного бюджету надійде 4,5 тис.грн., що дозволить залучити ці кошти на фінансування соціально важливих  програм.

Альтернатива3

Встановлення максимальних ставок туристичного збору на 2022 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок, надійде до місцевого бюджету 4,5 тис.грн. Така альтернатива є прийнятною для платників туристичного збору, оскільки протягом 2020 та 2021 років при нарахуванні збору застосовуються максимальні ставки. Вказаний спосіб забезпечує досягнення мети розробки проєкту.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

 

 

Відсутні

 

Відсутні

Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України у запропонованому вигляді

Дотримання вимог        податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.
Альтернатива3

Встановлення максимальної ставки

1. Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально – економічний розвиток. Витрати пов’язані з підготовкою акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

 

Відсутні

 

Відсутні.

Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України у запропонованому вигляді

Сплата туристичного збору за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання та громадянами пов’язаних зі справлянням збору Сплата за запропонованими ставками .
Альтернатива3

Встановлення максимальної ставки

Вирішення соціальних проблем за рахунок надходження збору до селищного бюджету у максимально можливій сумі. Сплата за запропонованими ставками .

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків  

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Сплата збору за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України. Витрати пов’язані зі сплатою туристичного збору за мінімальними ставками відсутні
Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України у запропонованому вигляді

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України  

Сплата податку за запропонованими ставками

Альтернатива3

Встановлення максимальної ставки

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України Сплата податку за запропонованими ставками

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1 –цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення туристичного збору.

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись.

Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

у запропонованому вигляді

4 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта будуть досягнуті  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території селищної ради одного суб’єкта господарської діяльності, котрий займається готельним бізнесом.
Альтернатива3

Встановлення максимальної ставки

4-За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено максимальна кількість соціальних проблем села Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору. Нарахування та сплата збору, подання звітності до контролюючих органів.

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.
Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України у запропонованому вигляді

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору. Нарахування та сплата збору, подання звітності до контролюючих органів.

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.

Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території селищної ради, не будуть сплачувати туристичний збір.

Обсяг надходжень до селищного бюджету не зміниться, проте на території селища наявний один суб’єкт господарської діяльності, котрий займається готельним бізнесом. Дана альтернатива суперечить вимогам ПКУ
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива3

Встановлення максимальної ставки

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті в повній мірі. Зміни у Податковому кодексі України,                         зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні
Альтернатива2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.             Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Зміни у Податковому кодексі України,                         зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні.
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Обсяг надходжень до селищного бюджету не зміниться, проте на території селища наявний один суб’єкт господарської діяльності, котрий займається готельним бізнесом. Зміни до чинного законодавства: – Податкового кодексу України; – Бюджетного кодексу України; Та інші закони.

 

 Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття рішення Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок туристичного збору на 2022 рік». Перевага обраного виду обумовлена процесами, які спрямовані на збереження мережі закладів по наданню готельних послуг, ефективним використанням його можливостей у економіці громади, залученням більшої чисельності юридичних та фізичних осіб-підприємців до надання готельних послуг.

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень місцевих рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі і туристичного збору.

         Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 3 – встановлення економічно-обґрунтованого туристичного збору, що є посильними для платників податків, ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування Зачепилівської селищної ради.

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Зачепилівської селищнкої ради, аналітичних показників Красноградської ДПІ, основним механізмом який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок туристичного збору.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

розробка проєкту рішення Зачепилівської селищної ради «Про встановлення  ставок туристичного збору на 2022 рік» та АРВ до нього.

– оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень.

– підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогами статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

– отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

– оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Прийняття даного регуляторного акту спрямоване на правове регулювання господарських і адміністративних відносин між громадянами, які не проживають на території  Зачепилівської об’єднаної громади, суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування й фіскальними органами.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати туристичного збору.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке підвищення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений – один рік з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника 2021 рік 2022рік
Надходження до місцевого бюджету туристичного збору від  платників (грн.) 4000 4500
Загальна кількість платників туристичного збору, чол. 1 1
Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (грн.)  342,95 372,97
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта Проєкт рішення оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради.

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної податкової служби України.

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

Прийняття вищезазначеного рішення ради надає можливість:

 • отримати стабільні надходження до бюджету;
 • збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

 • несплата СГД туристичного збору;
 • зменшення кількості СГД, що обрали такий вид діяльності як надання готельних послуг.

Позитивними факторами будуть:

–  додаткові надходження до бюджету;

– здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати туристичного збору при формуванні бюджету.

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності буде здійснюватися з дати набрання чинності цього акта протягом 30 днів, тобто з 01.01.2022 по 31.01.2022 року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних податкової інспекції про надходження коштів до місцевого бюджету в частині сплати туристичного збору та кількості платників.

При проведені відстеження результативності даного  регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані.

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                            Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики проведення

аналізу впливу

регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з 1 березня 2021 р. по 31 березня  2021 р.

 

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1.

 

 

 

 

 

 

2.

Телефонні розмови із платниками туристичного збору

 

 

 

 

 

Робочі зустрічі

3

 

 

 

 

 

 

1

Доведення до відома опитуваних, обґрунтування необхідності прийняття зазначеного проєкту регуляторного акту

 

Отримання інформації

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниця), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 1 (одиниці);

питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

 

 

 

 

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Поряд-ковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1  

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування  

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)  

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

5 Інші процедури (сплата податку) 4500 0,0 0,0
6 Разом, гривень 4500 0,0 0,0
 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

1

8 Сумарно, гривень 4500 грн
 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Примітка. Відповідно до основних прогнозних макропоказниками економічного і соціального розвитку України, мінімальний розмір заробітної плати у 2022 році становитиме 6500 грн,  а у погодинному розмірі  39,26 грн (6500*12міс/1987 (норма робочого часу у 2022р)).

 

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(близько   1 год для вивчення регуляторного акта)

 

39,26

10 Процедури організації виконання вимог регулювання

 (здійснення відповідного обліку, проведення оплати податку поквартально – 4 рази в рік )

(близько   1 год для виконання процедури)

157,04

 

11 Процедури офіційного звітування (одна година, 4 рази в рік)                          157,04
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (проведення звірок, уточнень і т. д.)   0,5год  

19,63

 

13 Інші процедури

 

14 Разом, гривень

 

372,97
 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

 

1

16 Сумарно, гривень

 

372,97

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер  

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років*
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання  

4500

 

0

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування  

372,97

 

0

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання  

4872,97

 

0

4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва  

 

0,00

 

 

0

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання  

4872,97

 

0

* – Витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування Коригуючий механізм
х х

 

Показник Сумарні витати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 0 0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва 0 0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                     Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

 

 

 

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання